13 იანვარს ახალმთვარეობაა - რა ელის ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანს მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში » NTV.GE


13 იანვარს ახალმთვარეობაა - რა ელის ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანს მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში
4 304
13 იან­ვარს ახალმთვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით თხის რქის ზო­დი­ა­ქო­ში. ეს არის წლის პირ­ვე­ლი ახალმთვა­რე­ო­ბა და სა­სურ­ვე­ლია, მას მომ­ზა­დე­ბუ­ლი შევ­ხვდეთ, რათა მომ­დევ­ნო მთვა­რის თვე და წე­ლიც კი ჩვე­ნი სურ­ვი­ლი­სა­მებრ დავ­გეგ­მოთ. მო­გიმ­ზა­დეთ ახალმთვა­რე­ო­ბის ორ­კვი­რი­ა­ნი პროგ­ნო­ზი, რო­მელ­საც, სა­სურ­ვე­ლია გა­ეც­ნოთ თქვე­ნი ას­ცენ­დენ­ტი­სა და მზის ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით. ბავ­შვე­ბის­თვის პროგ­ნო­ზი წა­ი­კი­თხეთ მთვა­რის მი­ხედ­ვით. სხვა­თა შო­რის, ქა­ლე­ბის­თვი­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მთვა­რის პროგ­ნო­ზი. წა­ი­კი­თხეთ და ჩა­ი­ნიშ­ნეთ თქვენ­თვის აქ­ტუ­ა­ლუ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი.
ვერ­ძი
კა­რი­ე­რის თემა იქ­ნე­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი, მო­გინ­დე­ბათ და­წი­ნა­უ­რე­ბა, პო­პუ­ლა­რო­ბის მო­პო­ვე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა იქორ­წი­ნოს ან მშო­ბე­ლი გახ­დეს. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, ახალმთავ­რე­ო­ბა­ზე ჩა­ი­ფიქ­რეთ პი­რა­დი ბედ­ნი­ე­რე­ბა, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ფულს და­ა­ბან­დებს თქვენ­ში და და­ეგ­ხმა­რე­ბათ წინსვლა­ში. ზო­გი­ერ­თი წარ­მა­ტე­ბის მწვერ­ვალს მი­აღ­წევს. შე­იძ­ლე­ბა ბინა იყი­დოთ პრეს­ტი­ჟულ უბან­ში. ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე და­ი­სა­ხეთ მი­ზა­ნი, შე­ად­გი­ნეთ წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვი გეგ­მა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა პი­რა­დი ბიზ­ნე­სი და­ი­წყოს ან შე­ეც­ვა­ლოს უფ­რო­სი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მი­ი­ღოთ ჯილ­დო (პრე­მია) წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის, და­ფას­დეს თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და თა­ვა­დაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან, გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან და­ფა­სე­ბუ­ლი გახ­დეთ.
კურო
მო­გინ­დე­ბათ სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა, უცხო ენის შეს­წავ­ლა. ზო­გი­ერ­თი კურო შე­იძ­ლე­ბა მე­ო­რედ და­ქორ­წინ­დეს ამ გა­ი­გოს, რომ შვი­ლიშ­ვი­ლი ეყო­ლე­ბა. თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­დე­ბა სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბი. მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა შო­რე­ულ მგზავ­რო­ბას­თან, ემიგ­რა­ცი­ას­თან. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ნაც­ნო­ბო­ბა უცხო­ელ­თან. მო­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას, ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან გუ­ლახ­დი­ლი ნუ იქ­ნე­ბით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ტუ­რის­ტულ ბიზ­ნეს­ში და­ი­წყოს მუ­შა­ო­ბა.
ტყუ­პი

პარტნი­ო­რის ფუ­ლით, მისი ენერ­გი­ით სარ­გებ­ლო­ბა გე­ლით. ზო­გი­ერთს ეს ახალმთვა­რე­ო­ბა ვნე­ბი­ა­ნო­ბის მო­მა­ტე­ბას მო­უ­ტანს; შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც თქვე­ნი სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი გახ­დე­ბა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა მო­ი­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ახალმთვა­რე­ო­ბა. მო­მა­ტე­ბუ­ლია კრი­ზი­სე­ბი, ნუ ილა­პა­რა­კებთ პო­ლი­ტი­კა­ზე, ფულ­ზე. თუმ­ცა, ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა დი­ვი­დენ­დი, კრე­დი­ტი მი­ი­ღოს, დახ­მა­რე­ბა სა­ხელ­წი­ფო უწყე­ბი­დან. შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­ეც­ვა­ლოს თქვენს საქ­მი­ან ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორს. უმე­ტე­სო­ბა გა­და­წყვეტს, რომ შვი­ლი იყო­ლი­ოს.
კირჩხი­ბი
სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. სურ­ვი­ლი ჩა­ი­ფიქ­რეთ პარტნი­ო­რე­ო­ბა­ზე. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ სა­ბე­დო, ან ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებთ. პარტნი­ორ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად მო­აგ­ვა­რეთ სა­კი­თხე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თმა კირჩხიბ­მა გა­ნა­ახ­ლოს ურ­თი­ერ­თო­ბა ყო­ფილ პარტნი­ორ­თან ან სუ­ლაც და­ას­რუ­ლოს არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ბიზ­ნე­სის გახ­სნა, გან­სა­კუთ­რე­ბით, კლი­ენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბა.
ლომი
ჯან­მრთე­ლო­ბა და ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი გახ­დე­ბა თქვე­ნი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ კონ­ტაქ­ტე­ბი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მო­გე­მა­ტოთ ან ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი შე­მოგ­თა­ვა­ზონ. ფრთხი­ლად იყა­ვით, არ გა­და­იტ­ვირ­თოთ ფი­ზი­კუ­რად. ზო­გა­დად, გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას. ან შე­იძ­ლე­ბა ძვე­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბის ახალ ხერ­ხებს მი­აგ­ნოთ. იზ­რუ­ნეთ ში­ნა­ურ ცხო­ვე­ლებ­ზე, თუ გყავთ ან შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეთ ოთხფე­ხა მე­გობ­რის მფლო­ბე­ლი. შე­იძ­ლე­ბა თქვენს სახ­ლში მო­ვი­დეს ვი­ღაც, ვის­ზეც გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დი ზრუნ­ვა მო­გი­წევთ. წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად


13 იანვარს ახალმთვარეობაა - რა ელის ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანს მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში


მსგავსი ამბები

”ამბობენ ვინც დაიჭერს მალე გათხოვდებაო” – ნახეთ რომელმა ცნობილმა

სულ ცოტახნის წინ გიორგი გასვიანი და მარიტა მელიქიშვილი დაქორწინდნენ. წყვილი შეზღუდვების...
გამყრელიძე: ალბათ, ვირუსი დაახლოებით, ერთ წელიწადში დაამთავრებს

კიდევ ერთი წელი მოგვიწევს უარის თქმა ქორწილებზე, დიდ შეკრებებზე, დიდ ღონისძიებებზე, –...
ბოდიშს ვუხდი მოსახლეობას, რომ ეს შეზღუდვები წესდება, მაგრამ

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე შეზღუდვების მოხსნის...
იტალიაში დაკარგულ ქართველ ემიგრანტს ეძებენ

სოციალურ ქსელში იტალიაში დაკარგული ქართველი ქალის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია....
სამადაშვილი განსხავებული მოსაზრების გამო "ნაცმოძრაობის"

დეპუტატ ირაკლი ჩავლეიშვილისთვის თავზე ნაგვის დაყრაზე გამოთქმული მოსაზრების გამო,...

კომენტარები